BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

February 19, 2021 0 By admin

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Zululrajas Dukree
Country: Ukraine
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 10 July 2015
Pages: 61
PDF File Size: 13.65 Mb
ePub File Size: 20.83 Mb
ISBN: 123-8-61566-876-8
Downloads: 37864
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nazuru

Na een rijksbrede audit door de Auditdienst Rijk en overleg met de departementen is er een voorstel gemaakt voor een betere weergave van de uitgaven die nog niet juridisch zijn verplicht.

Het tekort van de overheid was lager dan verwacht door hogere inkomsten en lagere uitgaven. Een begrotngsakkoord verklaring biedt de verplichting voor decentrale overheden om vermogens die in de loop der tijd vrijvallen en dan overtollig zijn, in de schatkist aangehouden moeten worden.

Ebgrotingsakkoord spaarders verloren in de toegang tot hun geld dat ze hadden gestald bij Icesave, de Nederlandse tak van het IJslandse Landsbanki. De Nederlandse garantie en het ingelegde kapitaal bepalen voor een groot deel het stemgewicht, dat voor Nederland uitkomt op 1,16 procent.

Statutory Annual Report Uiteindelijk is het kabinet daar 0,5 miljard euro onder gebleven. De komende jaren zal de asielinstroom begrotingen ook op indirecte manier raken.

Financieel jaarverslag van het Rijk ; Jaarverslag; Financieel jaarverslag van het Rijk

Hier komt nog ruim miljoen euro bij die het kabinet reserveert voor uitgaven op een later moment, de zogenoemde asielreserve. Het niveau van rechtmatigheid van de verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van het Rijk was in wederom hoog.

  ALFIYAH IBNU MALIK PDF

Weliswaar kwam er 0,6 miljard euro aan vpb minder binnen door de lagere gasproductie, maar daar staat 2,3 miljard meer ontvangsten uit de overige sectoren van begrotingsakkokrd bedrijfsleven tegenover. De wijzigingen na de Miljoenennota hebben de overheidsinkomsten met 0,8 miljard euro verlaagd zie tabel 2. De overheid legde een claim op de failliete boedel van Landsbanki.

File:EMU saldo met Begrotingsakkoord png – Wikimedia Commons

Dat zorgt ervoor dat de btw-ontvangsten per saldo 0,2 miljard euro hoger uitkomen dan de bij de Miljoenennota geraamde 44,7 miljard euro. De bni-afdracht is het sluitstuk van de begroting, en wordt zodanig vastgesteld dat de Europese begroting als geheel sluitend is. For information regarding the remuneration of the Board of Management reference is made to Note 30 to the consolidated financial statements.

De FED houdt bij het vaststellen van de rente met name rekening met de werkloosheid en de inflatie. Voor de periode dat dit fonds nog niet op volle sterkte is, is overeengekomen dat de lidstaat in kwestie voorziet in tijdelijke voorfinanciering als het fonds ontoereikend is en de nationale bankensector niet direct een extra bijdrage kan leveren.

In is een bedrag van 85 miljoen euro betaald; in volgt nog een betaling van 85 miljoen euro en het restant in Daar stonden hogere uitgaven aan bijvoorbeeld migratie tegenover. De lagere gaswinning drukt de economische groei met 0,4 procentpunt inna de groei in al met 0,5 procentpunt te hebben verlaagd.

Advanced Search

In was de neerwaartse bijstelling van het SZA-kader als gevolg van een lager dan verwachte pNB groter dan de neerwaartse bijstelling van de uitgaven onder het SZA-kader als gevolg van de contractloonontwikkeling. Gemiddeld zat een kind bijvoorbeeld minder uren in de kinderopvang dan eerder verwacht. Als percentage van het bbp daalde het uitstaande risico van 29,8 procent naar 29,2 procent van het bbp. Inmiddels heeft Propertize bezittingen verkocht en met de opbrengst daarvan leningen afgelost, waardoor de garantie van het Rijk aan Propertize is gedaald.

  BT878 DATASHEET PDF

Het bni is in naar boven bijgesteld, waardoor ook meer HGIS-budget beschikbaar begrtingsakkoord. Nederland voldeed op rijksniveau ook in weer ruimschoots aan de nationale norm van 99 procent voor rechtmatigheid.

File:Bezuinigingen en intensiveringen Begrotingsakkoord 2013.png

Behrotingsakkoord de rente in lager was dan ten tijde van de Miljoenennota werd verwacht is er minder rente betaald over nieuw uitgegeven leningen. Onder de post ontvangsten ten gunste van de begroting worden de gerealiseerde ontvangsten van het betreffende begrotingsjaar opgenomen van alle ministeries en begrotingsfondsen.

Negrotingsakkoord aan begrotingsreserves verbeteren het EMU-saldo in De lage inflatie, de aantrekkende werkgelegenheid en loonstijgingen zorgden ervoor dat de meeste mensen meer geld overhielden. De stijging van schuldbewijzen in komt voornamelijk door de toename van obligaties die de overheid op de markt heeft gebracht. Dat is 26 miljard euro lager dan ten tijde van de Miljoenennota werd verwacht.

Mede dankzij bfgrotingsakkoord toepassing van bail in bleef de rekening uit het ESM-programma voor de banken beperkt tot 5,4 miljard euro.

De AOW-uitgaven kwamen hoger uit dan begroot. De totale verkoopprijs van SNS Bank bedraagt zodoende 2,7 miljard euro.